Pri izplačilu regresa v letu 2019 je prišlo do mnogih nejasnosti. FURS je v juliju 2019 izdal pojasnila s katerimi opredeljuje kriterije po katerih je izplačilo regresa neobdavčeno, kot ga opredeljujeta ZDoh-2 in ZPIZ-2. Iz pojasnila FURS in upotševanju Sodbe Vrhovnega sodišča izdane v letu 2019 XIps 335/2016 izhaja :

1. Višina regresa za posameznega delavca mora biti opredeljena najkasneje do 1.7. za leto v katerem se izplačuje regres v celoti ali pred prvim delnim izplačilom regresa, če je izplačilo pred 1.7..

2. V primeru, da imajo vsi delavci enako višino regresa, se lahko višina regresa določiji v internem aktu. V primeru različne višine regresa je potrebno za vsakega delavca oblikovati sklep o višini regresa. V obeh primerih je potrebno navesti, da je izplačilo regresa nepogojno, neodvisno od prihodnjega poslovnega rezultata in likvidnosti družbe in v skladu z delovnopravno zakonodajo in kolektivno pogodbo.

3. Ob upoštevanju zgornjih dveh določil se neobdavčen regres lahko izplača po datumu 1.7., saj je nastala zamuda pri izplačilu regresa.

4. Glede na določilo ZDR-1 je potrebno regres izplačati najkasneje do 1.7., neizplačilo regresa do tega datuma ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev, pomeni kršitev delonopravnega vidika in je pri inšpekcijskem pregledu s strani delovne inšpekcije delodajalec lahko oglobljen in to pravico lahko delavec tudi iztoži.

5. Delavci, ki so se pri delodajalcu zaposlili po 1.7., so upravičeni do regresa v sorazmernem deležu do kanca leta v katerem so se zaposlili. Tudi pri njih velja, da mora biti višina regresa vnaprej določena in opredeljena.