Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe  o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP[1] s strani potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in drugimi, s potovanji povezanimi dejavnostmi.

Prvi prijavni rok (tj. 22.04.2021) bo na voljo za prijavo zgolj podjetjem, ki imajo registrirano glavno dejavnost po SKD:

  • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in
  • N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

in bo namenjen poravnavi obveznosti do potrošnikov. Plačilo oz. vračilo denarja potrošnikom na njihov transakcijski račun se razume tudi kot storno transakcije prejetega plačila s plačilno kartico oz. se bo denar vrnil po isti poti kot je bil vplačan. Pri  poročanju namenske porabe kreditnih sredstev se za vsa vračila denarja predložijo izpiski iz katerih bo razvidna verodostojnost vračila denarja potrošniku.

Na ostala dva roka pa bodo lahko kandidirala podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, ki ne spada med izločene dejavnosti ali se njihov projekt ne nanaša na izločena področja opredeljena v javnem razpisu.

Glede na zamik oddaje letnega poročila za leto 2019 in možnosti pridobitve bonitetne ocene SB s strani Ajpes, na podlagi letnega poročila za leto 2020, šele v začetku meseca junija 2021, bo prijava na razpis – prvi prijavni rok 10.6.2021, temeljila še vedno na finančnih podatkih iz leta 2019 oz. bonitetni oceni SB na podlagi letnega poročila za leto 2019.

Več informacij je na voljo na spletni strani SPS.